Energibesparing

Energieffektivisering – Spillvattenåtervinning – Evertherm / Ecoclime

Energibesparing

Energieffektivisering – Spillvattenåtervinning – Evertherm / Ecoclime

Energieffektivisering

Energibesparingar och energieffektivisering i fastigheter är avgörande inte bara för att minska driftskostnaderna utan också för att minska den totala miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Man kan göra stora energibesparingar i en fastighet med små investeringar som betalar sig på kort tid.

Inom VVS-sektorn finns det flera viktiga åtgärder och tekniker som kan bidra till betydande energibesparingar. Här är några vanliga strategier för energibesparing inom VVS:

Effektiv uppvärmning: Genom att använda energieffektiva värmesystem, som värmepumpar eller solvärme, kan fastigheter minska energiförbrukningen och samtidigt upprätthålla en bekväm inomhustemperatur.

Vattenbesparing: Genom att installera vattenbesparande armaturer, som vattenbesparande duschar, kranar och toaletter, kan man minska onödig vattenförbrukning och därmed även den energi som krävs för att värma upp vatten.

Isolering: Genom att förbättra isoleringen av rörledningar och VVS-system minskar man värmeförlusten och minskar energiförbrukningen för uppvärmning av vatten och värme i fastigheten.

Effektiv ventilation: Genom att använda energieffektiva ventilationssystem med värmeåtervinning kan man säkerställa god luftkvalitet samtidigt som man minimerar energiförlusten från ventilationssystemet.

Regelbundet underhåll: Genom att genomföra regelbundna kontroller och underhåll av VVS-systemet kan man säkerställa att systemet fungerar effektivt och optimeras för energibesparing.

Spillvattenåtervinning

Evertherm är ett avancerat spillvattenåtervinningssystem framtagen av Ecoclime, där H-Gruppen och Hansson & Hansson rör varit med i utveckling av dess fulla potential och leder nu installationerna av Evertherm-systemen.

Denna banbrytande teknologi möjliggör effektiv återvinning av värmeenergi från spillvatten, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och främja en mer hållbar vattenhantering.

De övergripande miljömålen för spillvatten i Sverige är inriktade på att säkerställa en hållbar hantering av avloppsvatten.

Finansiering – Gröna lån
Gröna lån är avsedda att främja och stödja projekt och investeringar som bidrar till miljövänliga och hållbara initiativ. Dessa lån tillhandahålls banker kan användas för att finansiera olika typer av miljövänliga projekt, inklusive förbättringar av energieffektivitet, förnybar energi, hållbart byggande, vattenhantering, avfallshantering och liknande initiativ.

Företag och organisationer som vill genomföra gröna projekt kan dra nytta av gröna lån för att finansiera investeringar i miljövänliga teknologier och initiativ som kan leda till minskad miljöpåverkan och positivt bidra till en hållbar utveckling. Gröna lån kan också vara fördelaktiga för låntagare genom att erbjuda förmånliga räntor eller andra finansiella incitament som är kopplade till specifika miljömässiga och hållbarhetsmål.

Världens mest effektiva lösning för återvinning av värme i spillvatten

Ta till vara på outnyttjad energin i spillvattnet med en världsledande lösning från Ecoclime. Patenterad teknik med garanterade och validerade resultat ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan.

Återvinning av värme i spillvatten | Ecoclime
Världsledande teknik.
Utvecklad och validerad i Sverige.

Ecoclimes, Evertherm-system kan återvinna minst 90 % av den tillgängliga energin i spillvattnet. Det är möjligt tack vare en unik kombination av ackumulatortankar, energikollektorer baserade på en patenterad polymer värmeväxlare och avancerad styrning. Inget annat system på marknaden erbjuder samma återvinningsgrad. Dessutom är det i princip underhållsfritt.

Lösningen är integrerad med ett automationssystem som garanterar säker drift och maximal energiåtervinning. Driftsäkerheten är alltid i fokus, varför det är möjligt att övervaka pumpar och annan kritisk utrustning i realtid. Information finns om vätskenivåer, temperaturer och drifttider, data som även kan följas upp historiskt.

Framtidssäkra er fastighet
Priset på energi kommer att öka i framtiden. Genom att återvinna värmeenergin i spillvatten kan behovet av köpt energi och utsläppet av växthusgaser att minska. En vinst för både plånboken och miljön. Det stärker även ert varumärke, minskar försäkringspremier och öppnar upp för grön finansiering från en rad olika finansieringsinstitut. Sammantaget ett ökat värde på fastigheten.

Nå kriterier för subventioner
Återvinning av värme med Evertherm är en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att nå kriterier för bidrag och subventioner. Ecoclime lämnar en långtgående funktionsgaranti och möjlighet att i realtid rapportera energiprestanda till myndigheter.

Möt de högsta miljökraven
Eftersom ett Evertherm-system har en hög värmefaktor, kan en del av byggnadens energibehov tillgodoses med en relativt låg mängd tillförd energi. Detta gör det lättare för fastighetsägare i nyproduktion och ROT-projekt att möta allt hårdare energikrav. Risken för sanktioner på energideklarationen kan minimeras.

Garanterad återvinning
Vid projektering simuleras hur mycket energi som kan återföras till energisystemet för uppvärmning av varmvatten och värme. Det ligger till grund för utlovad återvinningsgrad. Efter driftsättning går även resultatet att följa i realtid.

Underhållsfritt
Tekniken är beprövad och verifierad i ett flertal installationer sedan 2014 (se referenser). *Referensprojekt | Ecoclime
Anläggningens konstruktion ger ett minimalt behov av underhåll och driften övervakas i realtid för säkerställande av funktion och energiåtervinning.

Kontakta oss på Hansson & Hansson Rör så berättar vi mer.
Tel. växel 08-600 35 05

Våra tjänster

Vatten & VVS

VVS, badrum, toaletter, badkar, kök, blandare, avlopp & rör.

VÄRME & KYLA

Värmepumpar, värmeväxlare, oljepannor, varmvattenberedare, fjärrvärmecentral.

SERVISLEDNING

Ledningen som leder dricksvatten mellan huvudledningen i gatan till ditt hus eller er fastighet.

GASINSTALLATIONER

Gasinstallationer, gaspannor, restaurang och hushållsspisar, läcksökning, gasbesiktning.

ENERGIBESPARING

Man kan göra stora energibesparingar i en fastighet med små investeringar som betalar sig på kort tid.

PROJEKTERING

En långsiktig lösning börjar alltid med en hållbar och strategiskt utförd VVS-projektering.