Referenser

Docenten

SKB:s fastighet Docenten i Uppsala utrustas med Värmeåtervinningssystemet Evertherm SEW för cirkulär energi från spillvattnet.

Från de 122 lägenheterna kan Evertherm-systemet återvinna upp till 95 % av energin från spillvattnet för att sedan återföra det till fastighetens värmesystem.

Detta bidrar till att uppnå energimålen och minska klimatavtrycket då värmeenergin i spillvattnet utgör så mycket som 30–50% av moderna fastigheters totala energianvändning.
Hela återvinningssystemet är placerat inomhus, med en yta på runt 25 m², där samtliga delar är lättillgängliga i källaren.

https://ecoclime.se/nyheter/reference/docenten/

Karteschen 4

Flerbostadshuset Karteschen 4 uppfördes 1938 nära Värtahamnen i Stockholm och byggdes om 1993, uppgraderade 2021 sin energiprestanda med Evertherms återvinning av värmeenergi från spillvatten.

Målet med energieffektiviseringen för Solporten är att minska energi- och driftkostnaderna och reducera sitt klimatavtryck.
Med Evertherms systemlösning för återvinning av energi kan upp till 95 % av värmeenergin som finns tillgänglig i spillvattnet återföras till husets värmesystem.
På så sätt cirkulerar tillförd energi för värme och tappvarmvatten upp till 20 gånger.

ROT-projekt med upp till 95 % spillvärmeåtervinning
Värmeåtervinningen ur spillvattnet från de 68 lägenheterna har potentialen att ge en energibesparing på upp till 140 MWh/år, något som motsvarar en minskning på drygt 25 % av fastighetens totala energianvändning för uppvärmning.

https://ecoclime.se/nyheter/reference/karteschen-4/

Vilhelmina Folkets Hus

Vilhelmina Folkets Hus
Värme från badhusets spillvatten återanvänds

För att göra Vilhelmina Folkets Hus mindre beroende av externt tillförd energi har Evertherms system för återvinning av energi ur spillvatten installerats, man har borrat bergvärmehål samt installerat energi- och solfångare.

Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger. Med en gemensam utgående avlopps stam tar Evertherm-systemet vara på allt spillvatten och återvinner totalt upp mot 95 % av energin som finns i spillvattnet. Den största mängden kommer från fastighetens badhus där Evertherm SEW återvinner i snitt 226 kWh värmeenergi per dygn.

Återvinningen motsvarar på årsbasis drygt 82 MWh och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp.

https://ecoclime.se/nyheter/reference/4654/

Djäknen

På en tidigare parkeringsplats och gräsmatta kommer 150 bostäder i form av radhus, lägenheter och en förskola byggas.

Kapellgärdet i Uppsala ligger nära kollektivtrafik och byggs med grönytor och gröna gårdar att trivas i. Flera byggherrar är inblandade i området och flera olika upplåtelseformer kommer att byggas – hyresrätter, bostadsrätter, radhus, förskola och andra verksamhetslokaler.

I området är målet att alla husen ska Svanen-certifieras där Besqab även vill uppfylla kraven för Sunda Hus. De har även väldigt höga ambitioner gällande energiförbrukningen där målet var att ligga ca 50 % lägre än BBR-kravet. För att nå målet så har TM Konsult hjälpt till att ta fram en kombinerad lösning med Evertherm SEW och Solceller.

Den högpresterande återvinningen beräknas nå en återvinningsgrad på 91% och ha potential att leverera 208MWh/år.
Planerad driftsättning: 2024, Q1
https://ecoclime.se/nyheter/reference/djaknen/

Våra tjänster

Vatten & VVS

VÄRME & KYLA

SERVISLEDNING

GASINSTALLATIONER

ENERGIBESPARING

PROJEKTERING